Cập nhật phần mềm từ xa (Over-The-Air Updates) trên ô tô là gì?

Cập nhật phần mềm từ xa (Over-The-Air Updates) cho phép chúng ta cập nhật phần mềm của xe ô tô tương tự như cách điện thoại thông minh cập nhật phần mềm thông qua kết nối mạng Internet một cách đơn giản. Vậy cập nhật phần mềm từ xa là gì và đã có ở Việt Nam chưa?
Cập nhật phần mềm từ xa (Over-The-Air Updates) cho phép chúng ta cập nhật phần mềm của xe ô tô tương tự như cách điện thoại thông minh cập nhật phần mềm thông qua kết nối mạng Internet một cách đơn giản. Vậy cập nhật phần mềm từ xa là gì và đã có ở Việt Nam chưa?